Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich

im. Zenona Klemensiewicza

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O szkole
O Szkole

Historię swojej szkoły trzeba znać!

Email Drukuj PDF

Regulamin konkursu

„Historię swojej szkoły trzeba znać!”

w roku szkolnym 2012/2013

 

Organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Cele konkursu:

 • zaciekawienie młodzieży bogatymi – bo ponad 100-letnimi – dziejami szkoły,
 • poznanie sylwetek byłych kierowników i dyrektorów placówki oraz nauczycieli, uczniów, którzy tworzyli jej historię, a szczególnie  jej założyciela – Wacława Anczyca,
 • budzenie poczucia tożsamości ze swoją szkołą,
 • ukazanie jej roli w środowisku drukarskim, a później poligraficznym i księgarskim na przestrzeni wieku,
 • motywowanie uczniów do szukania informacji w różnych źródłach,
 • zachęcenie do rywalizacji i współzawodnictwa,
 • wyczulenie młodych ludzi na piękno i poprawność języka ojczystego,
 • inspirowanie do szukania oryginalnej formy prezentacji.

Forma konkursu:

Prezentacja multimedialna o historii szkoły

Regulamin:

 1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i adresowany jest do uczniów klas drugich.
 2. Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy dzieli się na kilka grup 3 lub 4-osobowych, które przygotują prezentacje. W klasach do końca maja zostanie przeprowadzony I etap konkursu, polegający na wybraniu najlepszej prezentacji.
 3. Zwycięska grupa z każdej klasy w czasie II etapu konkursu odtwarza swoją prezentację i ją omawia.
 4. Czas zaprezentowania materiału 5-10 minut.
 5. Prezentacja powinna zawierać imiona i nazwiska osób, które ją opracowały, klasę oraz rok, należy też podać źródła (bibliografię), na podstawie których ona powstała.
 6. Prezentację należy przygotować na płycie CD w programie PowerPoint z pakietu Office.
 7. Przed oddaniem na konkurs prezentacja powinna być sprawdzona przez wychowawcę klasy.
 8. Jury konkursu oceniać będzie poprawność merytoryczną, oryginalność ujęcia  tematu, umiejętność selekcjonowania wiadomości, poziom językowy i stylistyczny, a także poprawność techniczną utworzenia prezentacji oraz jej estetykę.
 9. Termin oddawania prezentacji upływa 5 cerwca 2013 roku.
 10. Płyty należy oddać koordynatorowi konkursu - pani Annie Wnętrzak-Wnorowskiej.
 11. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie w czerwcu każdego roku szkolnego, uczestniczyć w nim będą uczniowie wszystkich klas drugich.
 12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania za aktywność na rzecz szkoły, a zwycięzcy – nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 13. Podczas konkursu, a także na uroczystości rozdania nagród obowiązuje strój galowy.
 14. Termin finału konkursu przewidziany jest na  początek czerwca.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zmieszczone na stronie internetowej szkoły www.zspk.info.

 

Uwagi:

Do przygotowania prezentacji multimedialnej można wykorzystać:

 • publikację jubileuszową wydaną przez naszą szkołę:

Uwiecznić czas miniony. Księga jubileuszowa 100-lecia założenia Szkoły 1908-2008, pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej, Kraków 2008.

 • informacje o historii szkoły zamieszczone na stronie internetowej ZSPK.

Wyżej wymienione wydawnictwo dostępne jest w szkolnej bibliotece oraz w sekretariacie uczniowskim.

 

Informacji na temat konkursu udziela koordynator - pani Anna Wnętrzak-Wnorowska.

opracowała Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

Pochód Patronów w Krakowie. Byliśmy tam!

Email Drukuj PDF

W piątek 21 czerwca odbył się Pochód Patronów wzdłuż Rynku Głównego w Krakowie. Wyruszyliśmy spod Wawelu o godz. 11.00, przeszliśmy wzdłuż ulicy Grodzkiej w kierunku Małego Rynku. Uczniowie mieli na sobie kolorowe przebrania, nieśli wizerunki patrona lub jego atrybuty.

W Pochodzie wzięło udział ok. 80 szkół, więc było nas sporo. Upał nieco dał się we znaki dlatego niektórzy uczestnicy marszu ochładzali się, przechodząc przez rozstawione na Rynku kurtyny wodne. Honorowy patronat nad imprezą objęli: prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Opiekunowie chcieliby bardzo podziękować uczniom, którzy wzięli udział w Pochodzie za godne reprezentowanie naszej szkoły i chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Joanna Barteczko-Kocjan i Paulina Zdziejowska

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 10:49
 

Patron

Email Drukuj PDF

Zenon Ludwik Klemensiewicz
nazywany Klemensem Wielkim Wspaniałym

Zenon Klemensiewicz

Urodził się 2 września 1891 r. w Tarnowie.

Do szkoły uczęszczał w Rzeszowie i Tarnowie, gimnazjum ukończył w Nowym Sączu. Studiował filologię polską i klasyczną na UJ. W 1925 r. uzyskał tytuł doktora filozofii, a w 1930r. habilitował się na UJ. Studiował również w Szwajcarii i Francji. Po II wojnie światowej pracował na UJ. Od 1958 r. był redaktorem naczelnym "Języka Polskiego".

Był znakomitym uczonym, słynnym językoznawcą, wybitnym pedagogiem, wychowawcą nauczycieli i młodzieży.

Zginął w katastrofie lotniczej 2 kwietnia 1969 r.

więcej informacji

Konkurs o patronie

Regulamin konkursu

„Zenon Klemensiewicz – patron naszej szkoły”

 

Organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Cele konkursu:

 • uczczenie pamięci o Zenonie Klemensiewiczu – patronie naszej szkoły,
 • zapoznanie młodzieży z biografią i dorobkiem naukowym Profesora,
 • motywowanie uczniów do szukania informacji w różnych źródłach,
 • zachęcenie do rywalizacji i współzawodnictwa,
 • wyczulenie młodych ludzi na piękno i poprawność języka ojczystego,
 • inspirowanie do szukania oryginalnej formy prezentacji.

Forma konkursu:

Prezentacja multimedialna o życiu i pracy naukowej Zenona Klemensiewicza

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i adresowany jest do uczniów klas pierwszych.
 2. Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy wybiera grupę 3 lub 4-osobową, która przygotuje oraz w czasie konkursu odtworzy swoją prezentację i ją omówi.
 3. Czas zaprezentowania materiału 5-10 minut.
 4. Na początku prezentacji należy wpisać imiona i nazwiska osób, które ją opracowały, podać klasę oraz rok, na końcu trzeba podać źródła (bibliografię), na podstawie których ona powstała.
 5. Prezentację należy przygotować na płycie CD w programie PowerPoint z pakietu Office.
 6. Przed oddaniem na konkurs prezentacja powinna być sprawdzona przez wychowawcę klasy.
 7. Jury konkursu oceniać będzie poprawność merytoryczną, oryginalność ujęcia  tematu, umiejętność selekcjonowania wiadomości, poziom językowy i stylistyczny, a także poprawność techniczną utworzenia prezentacji oraz jej estetykę.
 8. Termin oddawania prezentacji upływa na końcu listopada.
 9. Płyty należy oddawać koordynatorowi konkursu - pani Annie Wnętrzak-Wnorowskiej.

10.  Konkurs odbywać się będzie cyklicznie w grudniu każdego roku szkolnego, uczestniczyć w nim będą uczniowie wszystkich klas pierwszych.

11.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania, a zwycięzcy - nagrody i pamiątkowe dyplomy.

12.  Podczas konkursu, a także na uroczystości rozdania nagród obowiązuje strój galowy.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom w czasie Spotkania Opłatkowego.

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zmieszczone na stronie internetowej szkoły www.zspk.info.

Uwagi:

Do przygotowania prezentacji multimedialnej można wykorzystać publikacje jubileuszowe wydane przez naszą szkołę:

 • Profesor Zenon Klemensiewicz – wielki miarą swojej skromności i pracowitości,     pod red. Anny Wnętrzak, Kraków 2003.
 • Uwiecznić czas miniony. Księga jubileuszowa 100-lecia założenia Szkoły 1908-2008, pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej, Kraków 2008.

Wyżej wymienione wydawnictwa dostępne są w szkolnej bibliotece oraz w sekretariacie uczniowskim.

Anna Wnętrzak

Poprawiony: piątek, 14 grudnia 2012 12:54
 

Historia szkoły w zarysie

Email Drukuj PDF

1908 – W Krakowie została założona przez Wacława Anczyca pierwsza na ziemiach polskich szkoła zawodowa dla uczniów kształcących się w zawodzie drukarza. Otrzymała nazwę: Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. Zdecydowano, że będzie to dwuletnia wieczorowa szkoła męska.

1909 – Rozpoczęcie zajęć w szkole drukarskiej z rocznym opóźnieniem z powodu trudności lokalowych. Placówka otrzymała wówczas dwie sale lekcyjne w Szkole Wydziałowej Męskiej im. Jana Kochanowskiego przy ul. Loretańskiej 16. Pierwszym kierownikiem został Jan Dreziński.

1914 – Zawieszenie działalności szkoły z powodu wybuchu I wojny światowej.

1924 – Dzięki staraniom Wacława Anczyca i Pawła Madejskiego, prezesa Gremium Drukarzy i Litografów, szkoła drukarska rozpoczęła działalność edukacyjną w odrodzonej ojczyźnie. Kierownictwo powierzono Janowi Wojewodzie. Nauka odbywała się w budynku przy pl. Ducha Św. 20.

1925 – Reorganizacja szkoły - zmieniono program nauczania, przekształcono dotychczasową dwuletnią szkołę na trzyletnią, zmieniono jej nazwę na: Szkoła Trzyklasowa Dokształcająca Zawodowa Drukarska w Krakowie. Nastąpiła również przeprowadzka na pl. Matejki 11 do budynku Szkoły Miejskiej im. Zygmunta Krasińskiego. Na kierownika mianowało Czesława Nizińskiego.

1927 – Przeniesienie placówki do budynku Szkoły Miejskiej im. św. Barbary przy ul. Szujskiego 2. Wprowadzono egzaminy ko��cowe dla kandydatów na towarzyszy sztuki drukarskiej.

1929 – Rozpoczęcie kursu ćwiczeń praktycznych w drukarni Muzeum Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9. Ta forma pracy dydaktycznej zapoczątkowała tzw. praktykę zawodową, a drukarnia Muzeum stała się początkiem szkolnych warsztatów.

1930 - Nadanie szkole numeru, jej nazwa od tej pory brzmiała: Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 15 Dla Uczniów Przemysłu Graficznego w Krakowie.

1932 – Przeprowadzka do lokalu Szkoły Powszechnej Nr 21 przy ul. Św. Krzyża 21.

1935 - Kolejne przeniesienie tym razem do budynku Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 40 im. Mikołaja Reja przy ul. Dietla 2. Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać introligatorzy.

1939 -  Po najeździe hitlerowskim na Polskę szkoła funkcjonowała jako Dział Graficzny w Publicznej Szkole Rzemieślniczo-Zawodowej Nr 2 przy ul. Dietla 38. Pozwolono tylko na naukę przedmiotów zawodowych. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. Jej dyrektorem był dr Vilim Frančić, a  jego zastępcą dr Tadeusz Waszkowski.

1945 - Szkoła stała się placówką koedukacyjną. Zajęcia odbywały się przy ul. Dietla 38 i przy ul. Wąskiej 7. Funkcję dyrektora pełnił dr Tadeusz Waszkowski.

1947 – Rozpoczyna działalność dwuletnie Państwowe Koedukacyjne Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie, które mieściło się w budynku przy ul. św. Marka 6, później przy ul. Łobzowskiej 20. Pierwszym dyrektorem tego liceum był mgr Stefan Towpasz, jego następcą od 1949 - mgr Artur Kopacz.

1948 – Dział Graficzny, mieszczący się w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Nr 2 w Krakowie, otrzymał budynek przy ul. św. Agnieszki 5.

1950 - Szkoła zaczęła działać jako samodzielna placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Poligraficzna Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Otwarto trzyletnie Państwowe Technikum Graficzne dla Dorosłych, w którym był wydział typograficzno-reprodukcyjny. Była to szkoła wieczorowa.

1952 – Utworzenie czteroletniego Technikum Księgarskiego.

1960 – Powołanie inż. Stanisława Obtułowicza na stanowisko dyrektora szkoły.

1961 – Rozpoczęcie działalności warsztatów szkolnych w budynku przy ul. Kościuszki 3.

1962 - Połączenie Technikum Księgarskiego z Technikum Poligraficznym. Od tego momentu datuje się powstanie Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Kolejna – dziesiąta - przeprowadzka do budynku przy ul. Podwale 6.

1967 – Mianowany na dyrektora szkoły zostaje mgr Stanisław Zych.

1972 - Połączenie wszystkich typów szkół pod nazwą Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie.

1974 - Obchody 25-lecia istnienia szkoły księgarskiej. Nadanie szkole, przez władze oświatowe, imienia prof. Zenona Klemensiewicza. Przekazanie sztandaru ufundowanego przez Dom Książki. Uhonorowanie ZSPK Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Miasta Krakowa. Wydanie publikacji jubileuszowej zatytułowanej 25 lat Technikum Poligraficzno-Księgarskiego w Krakowie pod red. Stanisława Zycha.

1978 - Jubileusz 30-lecia szkoły księgarskiej i 70-lecia utworzenia Uzupełniającej Zawodowej Szkoły Przemysłowej Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. Powstało drugie wydawnictwo o szkole pt. Nasze trzydziestolecie pod red. Stanisława Zycha. Wyróżniono naszą placówkę Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Złotą Odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

1983 – Uroczystości jubileuszowe związane z 75 rocznicą powstania Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Krakowie. Placówka została uhonorowana Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz medalem 500-lecia Drukarstwa Polskiego. Sztandar Szkoły odznaczono medalem „Zasłużony dla Drukarni Wydawniczej”. ZSPK wydaje trzecią książkę pt. 75 lat Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Krakowie pod red. Haliny Bortnowskiej, Karola Karsta i Stanisława Zycha.

1985 – powstaje Hymn szkoły. Autorką słów jest Małgorzata Gunia – uczennica klasy IV księgarskiej.

1986 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Śliz.

1996 – Jedenasta zmiana lokalizacji szkoły - przeprowadzka do budynku po Szkole Podstawowej Nr 130 na os. Tysiąclecia 38.

1997 - Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Andrzej Januszkiewicz.

1998 – Jubileusz 90-lecia założenia szkoły. Przygotowanie Wydawnictwa Jubileuszowego przez uczniów: Wojciecha Bułata i Jarosława Świtniewskiego (redakcja) oraz Marcina Dąbrowskiego i Rafała Głowacza (druk i oprawa) - w ramach pracy dyplomowej.

1999 - Podpisanie przez dyrekcję ZSPK umowy z producentem papieru Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczącej współpracy i wspomagania finansowego placówki.

2002 – Przeprowadzenie I edycji ogólnopolskiego konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

2003 Obchody 95-lecia istnienia szkoły, które były poświęcone patronowi szkoły. Wydanie przez ZSPK książki pt. Profesor Zenon Klemensiewicz - wielki miarą swojej skromności i pracowitości pod red. Anny Wnętrzak. Namalowanie przez Jerzego Parketnego portretu Zenona Klemensiewicza, który obecnie znajduje się w bibliotece.

2004 Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o przyznawaniu Medalu Przyjaciela Szkoły osobom oraz instytucjom, które pomagają placówce w różnych działaniach.

2006 – Otwarcie nowych warsztatów szkolnych przy siedzibie ZSPK na os. Tyciaclecia 38.

2008 – Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia założenia szkoły. Nadanie warsztatom szkolnym im. Wacława Anczyca. Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców. Wydanie przez ZSPK Księgi Jubileuszowej Uwiecznić czas miniony pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej. Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

2009 – Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

2009-2011 – Udział szkoły w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”.

2010 - Udział szkoły w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Projekt trwa do 2014 roku.

2011 – Nawiązanie współpracy z firmą LIGUM Pol z Głogowa.

2012 - Rozpoczęcie kształcenia w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fototechnik, fotograf. Zajęcie I miejsce w Polsce przez Technikum Poligraficzno-Księgarskie im. Zenona Klemensiewicza nr 20 w Krakowie            w obszarze poligraficzno-drukarskim i papierniczym w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanym w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz wyróżnienie placówki statuetką „Oskara Zawodowego”.

opracowała Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

 

Szczegółowa historia Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich

Email Drukuj PDF

Pierwsza szkoła drukarska na ziemiach polskich

 

 

Drukarstwo należy do jednego z najtrudniejszych

przemysłów, o cechach prawdziwego artyzmu

i dlatego wysokie stawia dla robotnika wymagania.[1]

Wacław Anczyc

 

Historia naszej szkoły spleciona jest nie tylko z dziejami drukarstwa krakowskiego, ale i z losem państwa polskiego oraz podwawelskiego grodu.

Gdyby nie Wacław Anczyc nie świętowalibyśmy w 2008 roku pięknego jubileuszu 100-lecia założenia szkoły. Ten, znany w świecie drukarskim i w środowisku krakowskim, człowiek rozumiał potrzebę profesjonalnego kształcenia przyszłych adeptów zaszczytnego zawodu drukarza. Wiedział, iż:

Drukarstwo należy do jednego najtrudniejszych przemysłów, o cechach prawdziwego artyzmu i dlatego wysokie stawia dla robotnika wymagania.

Tak pisał na początku XX w. Wacław Anczyc – założyciel naszej szkoły i jej mecenas przez ok. 30 lat. W związku z tym w 1903 roku zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Drukarzy i Litografów pierwszy kurs zawodowy, trwający pięć miesięcy. Zajęcia odbywały się w jednej z sal Muzeum Przemysłowego, mieszczącego się wówczas przy ul Franciszkańskiej 4. Dążył do stworzenia w Krakowie stałej szkoły drukarskiej.

Wieloletnie starania Pana Radcy Anczyca zostały uwieńczone sukcesem, otóż szkoła została założona 30 września 1908 roku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Przemysłowego Drukarzy i Litografów w Krakowie. Otrzymała dosyć długą nazwę: Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. (Później z biegiem lat ta nazwa była wielokrotnie zmieniana, jak i budynki, w których się mieściła.) Zdecydowano, że będzie to szkoła dwuletnia, wieczorowa, w której rok szkolny będzie trwał 8 miesięcy, a tygodniowy limit zajęć w każdej klasie wyniesie po 8 godzin. Nauka rozpoczęła się dopiero w następnym roku i to z pewnym opóźnieniem, prawdopodobnie z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia.

Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że szkoła drukarska będzie się mieściła w dwóch salach na parterze w Szkole Wydziałowej Męskiej im. Jana Kochanowskiego przy ul. Loretańskiej 16. Po dopełnieniu wszystkich formalności i skompletowaniu grona nauczycielskiego, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wyznaczono na 19 grudnia 1909 roku. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu, w godzinach od 17-tej do 19-tej, ponieważ była to szkoła wieczorowa.

Nadzór nad placówką sprawował Wydział Szkolny, którego przewodniczącym był Wacław Anczyc. Na początku istnienia szkoły uczęszczało do niej 86 uczniów.

Pierwszym kierownikiem był, późniejszy wizytator szkół powszechnych, Jan Dreziński, sprawował tę funkcję przez pię�� lat, do wybuchu I wojny światowej. Uczył rysunków oraz zarysu nauki prawa. Dużą wagę przywiązywał do rozwoju intelektualnego młodzieży, w związku z tym organizował pod kierunkiem nauczycieli wycieczki po Krakowie i okolicy, do muzeów, jak również do drukarń krakowskich. Urządzał też wykłady poświęcone zagadnieniom fachowym, jak i aktualnym problemom.

W czwartym roku funkcjonowania szkoły założono bibliotekę, a zostało to odnotowane przez kierownika Jana Drezińskiego w sprawozdaniu z 1913 roku: W kierunku rozwoju szkoły rok ubiegły zapisał się korzystnie założeniem pokaźnej biblioteki. Dzięki bowiem P. Anczycowi i PP. Właścicielom drukarń biblioteka szkoły nagromadziła przeszło 250 tomów, z których uczniowie pilnie korzystali.

Nauka w szkole drukarskiej, zgodnie z jej statutem, była bezpłatna. Uczęszczali do niej tylko chłopcy. Poziom nauczania był wysoki, uczniowie byli zdyscyplinowani, wielu  z nich osiągało najwyższe oceny, wskazuje na to duża liczba nagród rozdawana młodzieży na końcu każdego roku szkolnego.

Po wybuchu wojny zajęcia w szkole zostały zawieszone. Nikt wtedy nie przypuszczał, że aż na dziesięć lat.

Wacław Anczyc i Paweł Madejski, prezes Gremium Drukarzy i Litografów dołożyli wszelkich starań, by w odrodzonej ojczyźnie szkoła drukarska rozpoczęła działalność edukacyjną. Nastąpiło to dopiero w roku 1924/1925, otwarto wówczas dwie klasy Uzupełniającej Szkoły Zawodowej dla Drukarzy. Kierownictwo powierzono Janowi Wojewodzie - nauczycielowi księgowości. Nauka odbywała się w budynku przy pl. Ducha Św. 20.

Następny rok przyniósł w dziejach naszej placówki wiele zmian. Przekształcono dotychczasową dwuklasową szkołę na trzyklasową. Pociągnęło to za sobą zmianę nazwy – brzmiała teraz: Szkoła Trzyklasowa Dokształcająca Zawodowa Drukarska w Krakowie. Stanowisko kierownika objął z dniem 1 października 1925 roku Czesław Niziński. Wykładał historię, krajoznawstwo i obywatelstwo, a także język polski i rachunki. Za jego kadencji nasza szkoła aż cztery razy zmieniała lokal: w 1925 roku nastąpiła przeprowadzka na plac Matejki 11 do budynku Szkoły Miejskiej im. Zygmunta Krasińskiego, w styczniu 1927 roku do Szkoły Miejskiej im. św. Barbary, mieszczącej się przy ul. Szujskiego 2, w roku 1932 do lokalu Szkoły Powszechnej Nr 21 przy ul. Św. Krzyża 21, w 1935 do Publicznej Szkoły Powszechnej Nr XIV im. Mikołaja Reja przy ul. Dietla 2. Był to drewniany barak. Tam szkoła miała siedzibę do wybuchu II wojny światowej.

Zmieniały się też nazwy szkoły, np.: Trzyklasowa Szkoła Dokształcająca Zawodowa dla Uczniów Drukarskich, Litograficznych i Chemigraficznych w Krakowie, Szkoła Dokształcająca Zawodowa dla Uczniów Zawodu Graficznego, w 1930 roku nadano jej numer, nazwa od tej pory brzmiała: Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 15 Dla Uczniów Przemysłu Graficznego w Krakowie.

Od roku szkolnego 1929/1930 uczniowie zaczęli uczęszczać przez 3 godziny tygodniowo na osobny kurs ćwiczeń praktycznych do drukarni Muzeum Przemysłowego. Ta forma pracy dydaktycznej zapoczątkowała tzw. praktykę zawodową, a drukarnia Muzeum przy ul. Smoleńsk 9 stała się początkiem szkolnych warsztatów.

W szkole kształcono drukarzy, litografów, chemigrafów i fotografów, a od 1935 roku introligatorów.

Szkoła graficzna w ciągu 15 lat funkcjonowania w odrodzonej Ojczyźnie aż pięć razy zmieniała swoją siedzibę, a uwzględniając dzieje od momentu jej założenia, to liczba ta wzrośnie do sześciu. Mimo tak wielu zmian adresu, budynków, a także nazwy, wciąż była to ta sama szkoła, gdyż tworzył ją zespół prawie tych samych ludzi pod kierownictwem Czesława Nizińskiego. To oni, wraz ze swoimi uczniami, wypracowali szkolny rytuał, dzięki czemu już wtedy można było powiedzieć, że jest to placówka, która ma swoją tradycję.

Kierownik Czesław Niziński bardzo dużą wagę przywiązywał do wychowania patriotycznego oraz do wszechstronnego rozwoju młodzieży, czego dowodem jest to, iż z profesorami organizował liczne zajęcia pozalekcyjne, dbał również o podniosłe obchodzenie w szkole świąt państwowych i rocznic narodowych. Jego celem było rozwijanie w wychowankach uczuć patriotycznych i poznawanie historii narodu. Co roku do stałych punktów w kalendarzu szkolnych uroczystości należało świętowanie rocznic: odzyskania niepodległości,  powstania listopadowego, styczniowego i Konstytucji 3 Maja. W związku z tym odbywały się odczyty, pogadanki, wieczornice, zapraszano na nie przedstawicieli Wydziału Szkolnego, Gremium Drukarzy i Litografów oraz właścicieli drukarń.

Na uwagę zasługuje to, że szkoła miała swoją orkiestrę i chór, kółko fotograficzne, drużynę piłkarską. Działał nawet teatr. Kandydaci na towarzyszy sztuki drukarskiej  chętnie rozwijali swoje hobby i spędzali wolny czas, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, np. w świetlicy. Prężnie działał Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego. Powstało Koło Absolwentów naszej szkoły. Świadczyło to o powstaniu silnej więzi między szkołą a jej byłymi uczniami.

Była to szkoła ciesząca się bardzo dobrą opinią ze względu na wysoki poziom nauczania oraz świetną organizację.

W okresie międzywojennym szkołę drukarską ukończyło 453 absolwentów. Pracowało w niej 33 nauczycieli, natomiast od początku jej istnienia do 1939 roku  grono profesorskie liczyło 47 osób.

Po najeździe hitlerowskim na Polskę nasza szkoła funkcjonowała jako Dział Graficzny w Publicznej Szkole Rzemieślniczo-Zawodowej Nr 2. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. Jej dyrektorem był dr Vilim Frančić, nauczyciel, wizytator szkół średnich wykładowca języka serbochorwackiego na UJ, naukowiec. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym i uniwersyteckim. Późniejszy autor m.in. Słownika serbochorwacko-polskiego.

Szkoła mieściła się wówczas w murowanym budynku na rogu ul. Dietla 38 i Agnieszki 1. (W tej szkole uczono też innych zawodów.) Nauka drukarstwa trwała trzy lata. Program nauczania znacznie okrojono, nie było języka polskiego, historii, geografii, związane to było z zaplanowaną akcją hitlerowców. Pozwolono tylko na naukę przedmiotów zawodowych.

Kiedy zakończyła się wojna, nasza szkoła działała jako Dział Graficzny Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Krakowie przy ul. Dietla 38. Był to ten sam budynek, w którym mieściła się w czasie okupacji. Zajęcia odbywały się też prawdopodobnie w drewnianym baraku przy ul. Dietla 2. Funkcję dyrektora pełnił wtedy dr Tadeusz Waszkowski. Uczył chemii, materiałoznawstwa, technologii i fizyki, był asystentem UJ, najpierw przy Katedrze Chemii Organicznej, później w Zakładzie Chemii Ogólnej. W czasie II wojny światowej pracował jako nauczyciel w Publicznej Szkole Dokształcającej Nr 2. Zajmował się tajnym nauczaniem.

W drugiej połowie lat 40. Publiczna Zawodowa Szkoła Dokształcająca Nr 2 w Krakowie funkcjonowała w nie tylko przy ul. Dietla. Główna siedziba szkoły z sekretariatem znajdowała się przy ul. Wąskiej 7. Po II wojnie światowej w Poligrafiku pojawiły się uczennice, co było czymś zupełnie nowym. Dziewczyny wybierały zawody: introligatora, zecera, (składacza ręcznego).

Rok 1948 zaczyna kolejny etap dziejów Poligrafika. Wtedy to Dział Graficzny, mieszczący się w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Nr 2 w Krakowie, otrzymał budynek po starej bożnicy przy ul. św. Agnieszki 5.

Przełomową datą był rok 1950, gdyż szkoła zaczęła działać jako samodzielna placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Poligraficzna Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Cykl kształcenia trwał w niej trzy lata. W 1950 roku otwarto też trzyletnie Państwowe Technikum Graficzne dla Dorosłych, w którym był wydział typograficzno-reprodukcyjny. Była to szkoła wieczorowa. Od 1 stycznia 1952 roku, szkoła otrzymała nazwę: Technikum Przemysłu Poligraficznego dla Pracujących Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. W niedługim czasie wprowadzona została kolejna zmiana nazewnictwa szkoły: Technikum Przemysłu Poligraficznego dla Pracujących Centralnego Urzędu Wydawnictw Przemysłu Graficznego     i Księgarstwa w Krakowie.

Rok 1952 w dziejach naszej Alma Mater stanowi przełomową datę, ponieważ w szkole, która od 43 lat kształciła „towarzyszy czarnej stuki drukarskiej”, rozpoczyna się także era przygotowywania młodzieży do pełnienia zaszczytnego zawodu księgarza. Od tego czasu Poligrafik staje się specyficzną placówką, i zarazem jedyną w kraju, uczącą ludzi, związanych ze słowem drukowanym, z książką: od momentu przygotowania do druku, poprzez cały proces technologiczny z nim związany, aż po sprzedaż w księgarniach.

Nowy wydział otrzymał nazwę: Technikum Księgarskiego Centralnego Urzędu Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w Krakowie. Stanowisko dyrektora objął dr Tadeusz Waszkowski.

Dyrekcja w 1960 roku podjęła starania o budowę nowego budynku szkoły. Miał on stanąć obok Drukarni Wydawniczej przy ul. Wadowickiej. Mimo usilnych starań termin rozpoczęcia budowy ciągle się oddalał. Niestety, nie doczekaliśmy się własnego lokalu.

W 1960 roku po nagłej śmierci dr Waszkowskiego, w fotelu dyrektorskim zasiadł inż. Stanisław Obtułowicz, pracujący w szkole drukarskiej od 1933 roku. Uczył materiałoznawstwa, technologii zawodowej oraz prowadził ćwiczenia praktyczne, wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję kierownika warsztatów. Był też wykładowcą także w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Grafiki. Nauczyciel i drukarz - przez ponad 31 lat pracował w drukarni W. L. Anczyca. Pisał podręczniki z zakresu poligrafii.

Postarał się, żeby od września 1961 roku zaczęły działać warsztaty szkolne w budynku przy ul. Kościuszki 3. Przypuszczano, że będzie to tymczasowa szkolna drukarnia, na okres około pięciu lat, bo przecież przy nowej szkole miała powstać – większa i nowoczesna. Życie jednak napisało inny scenariusz – warsztaty przy ul. Kościuszki funkcjonowały do 2004 roku.

Dyrekcja dbała o organizowanie dla młodzieży zajęć pozalekcyjnych, czego efektem były następujące koła: miłośników książek, języków obcych, zespół recytatorsko-teatralny.  W szkole działał także chór. Na spotkania z młodzieżą zapraszano pisarzy i innych sławnych ludzi. Od 1954 roku działało w szkole harcerstwo. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, założone w 1958 roku przez inż. Stanisława Obtułowicza, organizowało liczne wycieczki.

Po czternastu latach funkcjonowania szkoły przy ul. św. Agnieszki 5 doszło do kolejnego, dziesiątego już, przeniesienia placówki w inne miejsce. Można zatem stwierdzić, iż w 1962 roku kolejny rozdział dziejów Poligrafika został zamknięty.

Nowy, i jak do tej pory najdłuższy, bo 34-letni okres w dziejach naszej placówki zaczął się w 1962 roku nie tylko od zmiany adresu, ale i połączenia Technikum Księgarskiego z Technikum Poligraficznym. Od tego momentu datuje się powstanie Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Otrzymaliśmy budynek przy ul. Podwale 6. Trudy przeprowadzki spadły na barki dyrektora Stanisława Obtułowicza.

Od 1965 roku placówka mogła się poszczycić posiadaniem własnego internatu przy ul. Krowoderskiej 71.

W marcu 1967 roku szkoła pogrążyła się w żałobie po nagłej śmierci dyrektora Stanisława Obtułowicza – drukarza i pedagoga, związanego nieprzerwanie z naszą Alma Mater przez 35 lat, który wychował kilka pokoleń poligrafów i księgarzy.

Zastąpił go mgr Stanisław Zych, przejmując obowiązki dyrektora. Uczył gospodarki przedsiębiorstw i ekonomiki przedsiębiorstw przemysłowych. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przygotował trzy razy uroczystości jubileuszowe: w 1974 z okazji 25-lecia Technikum Księgarskiego, w 1978 w związku z 30-tą rocznicą powstania Technikum Księgarskiego oraz w 1983, by uczcić 75 rocznicę założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Każdą z tych rocznic dodatkowo uświetnił decyzją o wydrukowaniu wydawnictwa jubileuszowego. Kierował akcją „Bank Ludzkich Serc”. Postarał się, aby 18 maja 1974 roku, władze oświatowe nadały szkole imię profesora Zenona Klemensiewicza. Wręczono też wtedy na ręce dyrektora sztandar - ufundowany przez Dom Książki.

Wiele czasu poświęcał organizacjom młodzieżowym, szczególnie działalności ZHP. Dzięki jego staraniom w szkole przeprowadzono remont, otwarto gabinety przedmiotowe, zorganizowano Izbę Pamięci Narodowej. Słynął z powiedzenia: „Drukarz to jest pan”.

Wprowadzono od roku 1973/74 szkolny ceremoniał – uroczyste przyrzeczenie pierwszoklasistów, ślubowanie absolwentów, obchody świąt narodowych w obecności Sztandaru. Uczniowie redagowali i drukowali czasopismo „Chochlik”. Utworzono Izbę Pamięci Narodowej. Nawiązano współpracę ze szkołami poligraficznymi w NRD.

Bardzo ciekawą działalność prowadziła świetlica szkolna pod opieką mgr Małgorzaty Starzec. Otwarta w 1975 roku, w zaadoptowanej do tego celu piwnicy, stanowiła centrum życia kulturalnego ZSPK. Można tam było miło spędzić czas przy dobrej muzyce, filmie, albo lekturze najnowszej prasy, bądź grze w szachy. Spotykali się w niej uczniowie należący do różnych kół zainteresowań, takich jak: recytatorskie, teatralne, germanistyczne, plastyczne, fotograficzne, turystyczne, sportowe, kulinarne oraz sekcji tenisa stołowego. W świetlicy odbywały się wieczornice, przedstawienia teatralne i okolicznościowe akademie, a także spotkania z pisarzami. Było to również miejsce, w którym organizowano różne wystawy, np. prac dyplomowych, ex librisów itp. W szkole działało nawet koło taneczne. W roku szkolnym 1984/1985, powstał hymn szkoły, jego słowa ułożyła Małgorzata Gunia z klasy IV ks, zaś melodię - z poloneza „chłopskiego” – dobrała prof. Julia Sarnecka.

Znaczącym wydarzeniem dla szkoły była zmiana dyrekcji w 1986 roku, kiedy Stanisław Zych, po 24 latach pracy w naszej szkole – najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora, a później dyrektora – odszedł na zasłużoną emeryturę. W jego fotelu zasiadł mgr Krzysztof Śliz. Uczył przysposobienia obronnego oraz wychowania fizycznego. Na stanowisko wicedyrektora powołano go 1 września 1970, natomiast 1 lutego 1986 roku na stanowisko dyrektora ZSKP. Był członkiem ZNP. Jako dyrektor kontynuował pracę swojego poprzednika.

Lata 70. i 80. to okres, kiedy dużo działo się w Poligrafiku. Powstało wiele organizacji młodzieżowych i kółek zainteresowań, np. Szkolne Koło PTTK „Lazur”, PCK, LOK, Towarzystwo Przyjaciół Książki, kółko fotograficzne. Było też kółko dramatyczne oraz recytatorskie. Prężnie działało Harcerstwo.

Połowa lat 90. z pewnością kojarzy się ówczesnej dyrekcji i nauczycielom z walką o przetrwanie w budynku na Podwalu 6. W 1996 roku nastąpiła jedenasta przeprowadzka szkoły z ul. Podwale 6 na os. Tysiąclecia 38.

Zaczął się trudny okres adaptacji w obcym dla nas środowisku nowohuckiego osiedla oraz w obiekcie – dużo większym, jasnym, posiadającym salę gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia – lecz wymagającym gruntownego remontu i nie posiadającym specyficznego klimatu starej krakowskiej kamienicy. „Oddaliły” się warsztaty z Kościuszki 3 oraz Internat z Krowoderskiej 71.

Po roku od przeprowadzki nastąpiła zmiana dyrekcji. W czerwcu 1997 roku uroczyście pożegnano dyr. Krzysztofa Śliza, który - po 34 latach solidnej i rzetelnej pracy w naszej szkole – odszedł na zasłużoną emeryturę. Na jego miejsce wybrano mgr Andrzeja Januszkiewicza, historyka. W październiku na emeryturę przeszła także pani wicedyrektor Jolanta Nowacka. Godnie zastąpiła ją mgr Krystyna Wypiór, też matematyczka.

Pierwszym - i to od razu wielkiej miary - wyzwaniem dla nowej dyrekcji było przygotowanie, przy pomocy pani wicedyrektor Marii Sobas, jubileuszu z okazji 90-lecia Szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się w 12 marca 1998 roku od akademii w Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232. Jednym z wielu honorowych gości była pani prof. Irena Bajerowa, córka Patrona naszej szkoły. Miłym prezentem dla uczestników, oprócz kilku drobnych gadżetów, było „Wydawnictwo Jubileuszowe”, przygotowane - w ramach pracy dyplomowej - przez uczniów kl. V p: Wojciecha Bułata i Jarosława Świtniewskiego (redakcja) oraz Marcina Dąbrowskiego i Rafała Głowacza (druk i oprawa). 13 marca młodzież, nauczyciele, absolwenci oraz przyjaciele szkoły uczestniczyli w kościele św. Anny w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez bp. Kazimierza Nycza i Marka Kościelniaka oraz księży - absolwentów naszej szkoły: Adama Podbierę, Janusza Jastera oraz Marka Drożniaka.

Od 1999 dyrekcja pozyskała dla ZSPK nowego sponsora, podpisując umowę z producentem papieru Arctic Paper Kostrzyn S.A. W ramach współpracy i wspomagania finansowego placówki funduje on wybranym klasom poligraficznym wycieczkę naukową do swoich zakładów w Kostrzynie oraz nagrodę w postaci nowoczesnego komputera i oprogramowania dla najlepszego maturzysty-poligrafa.

W czerwcu 2002 roku odeszła na emeryturę wicedyrektor Maria Sobas, na jej miejsce została powołana mgr inż. Barbara Wołkanowska-Chrebor, która pełniła tę funkcję społecznie do października 2007 roku.

Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dyr. Andrzeja Januszkiewicza przygotował jubileusz 95-lecia Szkoły. Poświęcono go uczczeniu pamięci Patrona ZSPK. W związku z tym mgr Anna Wnętrzak-Wnorowska opracowała wydawnictwo pt. „Profesor Zenon Klemensiewicz - wielki miarą swojej skromności i pracowitości”, a mgr Jerzy Parketny namalował portret Zenona Klemensiewicza, który odsłoniła prof. Irena Bajerowa. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 października 2003 roku w siedzibie szkoły.

W 2005 roku rozpoczęto budowę nowych warsztatów przy sali gimnastycznej na os. Tysiąclecia 38. Przebiegała ona bardzo sprawnie i po czterech miesiącach lokal był już gotowy. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 2 kwietnia 2006 roku.

Data 13 października 2006 roku została zapamiętana przez społeczność Poligrafika jako ważne wydarzenie związane z wizytą JE kardynała Stanisława Dziwisza. JE poświęcił salę katechetyczną im. ks. Józefa Kurzei (budowniczego kościoła w Mistrzejowicach) w 30-lecie jego śmierci.

Nastąpiła też zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora. Od 14 lutego 2008 roku funkcję tę powierzono mgr Marzenie Lenar.

W ZSPK od 2000 roku bawi szkolną widownię Teatr „Gryf”, a od 2003 - Zespół Chearleaderes. Działa wolontariat. Przeprowadzane są konkursy, np. „Zenon Klemensiewicz – Patron Szkoły”. Najbardziej prestiżowym z nich jest ogólnopolski konkurs Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”. Również do tradycji Poligrafika należy przyznawanie Medalu Przyjaciela Szkoły osobom oraz instytucjom, które nam pomagają w różnych działaniach.

Szkoła należy do parafii w Mistrzejowicach, a świątynią, w której gromadzimy się na różnych uroczystościach, jest kościół św. Maksymiliana Kolbego na os. Tysiąclecia 86.

W 12-tym roku naszej działalności na os. Tysiąclecia świętowaliśmy niecodzienny złoty jubileusz – 100-lecia założenia szkoły. W ramach obchodów tak ważnej rocznicy Komitet Organizacyjny na czele z dyr. Andrzejem Januszkiewiczem zorganizował m.in. Zjazd Absolwentów 31 maja 2008 roku. Główne uroczystości odbyły się 9 i 10 października 2008 roku. Wtedy też warsztatom szkolnym nadano imię Wacława Anczyca. W związku ze 100-leciem ZSPK wydał Księgę Jubileuszową zatytułowaną „Uwiecznić czas miniony” pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej.

W roku szkolnym 2008/2009 zaczęto kształcić młodzież w nowym zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, a rok później w  zawodzie technik organizacji reklamy.

W latach 2009-2011 szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który nosił tytuł: „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”. Od roku 2010 ZSPK uczestniczy w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym        w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Projekt trwa do 2014 roku.

W 2011 roku placówka nawiązała współpracę z firmą LIGUM Pol z Głogowa. Dzięki tej współpracy LIGUM Pol m.in. sponsoruje klasom poligraficznym wycieczkę zawodoznawczą do swojej firmy.

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpiło rozpoczęcie kształcenia w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fototechnik, fotograf.

Od października 2012 roku ZSPK może się poszczycić „Oskarem Zawodowym” za zajęcie I miejsce w Polsce przez Technikum Poligraficzno-Księgarskie im. Zenona Klemensiewicza nr 20 w Krakowie w obszarze poligraficzno-drukarskim i papierniczym w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanym w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

W ciągu wieku szkoła aż jedenaście razy zmieniała adres! Po II wojnie światowej było pięć przeprowadzek. Zatrudnionych w niej było około 720 nauczycieli, jej mury opuściło ponad 11000 absolwentów[2].

opracowała

Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

 


[1] Sprawozdanie pierwszego kursu drukarskiego dla uczniów drukarń i litografii, Kraków 1904, s. 3.

[2] Liczby podawane są w przybliżeniu, ponieważ brakuje danych z okresu II wojny światowej. Dane pochodzą z 2008 roku.

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 08:25
 

Historia Szkoły

Email Drukuj PDF
Historia naszej szkoły sięga początków ubiegłego wieku. W 1908 roku powstała w Krakowie pierwsza dokształcająca szkoła zawodowa o nazwie Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Drukarzy i Litografów. Jej działalność przerwały burzliwe wydarzenia wojenne, ale już w 1924 roku odrodziła się przy Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej.

Od 1939 roku poszerzyła swe propozycje dydaktyczne o Dział Graficzny. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, szkoła rozwijała swoją działalność. W 1947 roku otwarto Państwowe Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie, a od 1950 roku placówka, jako całkowicie samodzielna jednostka, otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Poligraficznej Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Otwarte zostało też Państwowe Technikum Poligraficzne dla pracujących ze specjalnością typografia. Dwa lata później powstał kolejny oddział - Technikum Księgarskie. W 1966 roku oddziały połączono w jedną szkołę pod nazwą Technikum Poligraficzno-Księgarskie (z siedzibą przy ul. Podwale 6).

W 1973 roku szkoła świętowała swe 65-lecie. Z tej okazji otrzymała sztandar i medal im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Miasta Krakowa, a 18 maja 1974 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego dla Województwa i Miasta Krakowa nadało jej imię Zenona Klemensiewicza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomitego uczonego, słynnego językoznawcy, wybitnego pedagoga, wychowawcy nauczycieli i młodzieży. Od tej pory funkcjonuje jako Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich.

Następne lata ugruntowały pozycję szkoły na polskim rynku oświatowym. Pojawiły się też kolejne odznaczenia i pochwały, m. in. Medal "Pomocnej Dłoni" za wybitne osiągnięcia w akcjach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (r. 1976), Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej oraz Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1978), dyplom i medal Kuratorium Oświaty i Wychowania za udział w organizowaniu wystawy osiągnięć szkolnictwa zawodowego (1979), medal "Zasłużony dla Drukarni Wydawniczej" i Złota Odznaka Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz 500-lecia Drukarstwa Polskiego (1983), Puchar Ministra Oświaty za I miejsce w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim (1986).

Lata 90-te przyniosły kolejne zmiany, w tym przeprowadzkę szkoły z budynku przy ulicy Podwale 6 do obiektu po Szkole Podstawowej nr 130 na os. Tysiąclecia 38 w Krakowie (1996).

W roku szkolnym 2005/2006 w ciągu czterech miesięcy wybudowano nowy budynek przy szkole - inwestycję sfinansowała gmina. Oficjalne otwarcie warsztatów nastąpiło 20 kwietnia 2006 r. Teraz uczniowie mają do dyspozycji cztery hale o łącznej powierzchni ok. 500 metrów kwadratowych. Wyposażenie hal pochodzi częściowo ze starych warsztatów, które mieściły się przy ul. Kościuszki. Oprócz starych urządzeń udało się pozyskać kilka nowych: gmina ufundowała ploter drukujący oraz Romayor (offsetową maszynę drukarską), Małopolskie Kuratorium Oświaty zakupiło wyposażenie do pracowni składu. Natomiast prywatne firmy, które od lat wspierają szkołę: Drukarnia Kolejowa, Drukarnia Colonel, Drukarnia Skleniarz, Drukarnia Leyko, Zakład Poligraficzny Alicji Genowskiej oraz Arctic Paper z Kostrzyna, ufundowały na potrzeby warsztatów kopioramę, bindownicę oraz kosę introligatorską.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była wizyta JE kardynała Stanisława Dziwisza 13 października 2006 r. W jej trakcie poświęcił salę katechetyczną im. ks. Józefa Kurzeji (w 30-lecie jego śmierci), budowniczego kościoła w Mistrzejowicach. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała spektakl o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II.

W roku 2008 szkoła obchodziła Jubileusz 100-lecia jej istnienia . W ramach tego święta odbył się cykl imprez towarzyszących. Obchody Jubileuszu rozpoczął Meeting Poligraficzny, który miał miejsce 22 marca 2007 r. w siedzibie Szkoły ul. Tysiąclecia 38.
Poprawiony: wtorek, 09 października 2012 08:44
 

Konferencje

Email Drukuj PDF

Klasyfikacyjne

IIIZSZ

27.01, 9.06.2014


IV TPK

pozostałe

27.01, 23.04.2014

27.01, 23.06.2014

Rady Pedagogiczne

inauguracyjna

30.08.2013


śródroczna

20.02.2014


podsumowująca

1.07.2014

Zespół Wychowawców Klasowych

30.08, 24.10. 2013; 27.01, 23.04, 9.06, 23.06. 2014

Szkoleniowe

XI 2013, III 2014

Poprawiony: środa, 11 września 2013 13:04
 

Organizacja roku szkolnego 2013/2014

Email Drukuj PDF

Organizacja roku szkolnego 2013/2014

w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Wydarzenie

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2013

Dodatkowe dni wolne

matury pisemne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wywiadówki

12.09, 21.11.2013, 30.01, 10.04, 5.06.2014

Konsultacje dla rodziców

24.10,19.12. 2013; 30.03. 2014

Dni Otwarte dla gimnazjalistów

26.04, 29.05. 2014

Ślubowanie kl. I

7.11.2013

Matury próbne

XI 2013

Ferie świąteczne

23-31.12.2013

Koniec I półrocza

31.01.2014

Rozpoczęcie nowego półrocza

17.02.2014

Ferie zimowe

3-16.02.2014

Przerwa świąteczna wielkanocna

17-22.04.2014

Egzamin maturalny

maj 2014

Egzaminy próbne potwierdzające kwalifikacje zawodowe

ustala zespół przedmiotowy

Egzaminy  zawodowe

czerwiec 2014

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych (IV)

25.04.2014

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach najwyższych zawodowych

13.06.2014

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.2014

Ferie letnie

28.06.-31.08.2014

Poprawiony: środa, 11 września 2013 12:57
 

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Email Drukuj PDF

Technikum Poligraficzno-Księgarskie Nr 20

IIag 12.05-23.05.2014
IIIag 17.02-14.03.2014
IIIbp 17.03-12.04.2014
IIIcr 18.11-13.12.2013
Poprawiony: środa, 11 września 2013 11:24
 

Plan lekcji

Email Drukuj PDF

Drobne zmiany w planie lekcji obowiązujące od 4. 11. 2013 r.

Jeśli pojawi się stara wersja, należy wcisnąć klawisz F5 lub jednocześnie CTRL + R, aby odświeżyć podgląd.

Poprawiony: piątek, 01 listopada 2013 07:24
 

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014

Email Drukuj PDF

I półrocze

Wrzesień

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z Rodzicami.
 • Sprzątanie świata
 • Ogłoszenie XII edycji konkursu literackiego "Pawie Pióro"
 • Dzień Krakowski – Gra Miejska
 • Zapoznanie uczniów klas ostatnich z regulaminem egzaminu maturalnego oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe
 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców
 • Spotkanie SU i wybór nowych władz
 • warsztaty firmy Eukalin
 • współprac a polsko-niemiecka – spotkanie w Berlinie
 • ogłoszenie III edycji konkursu graficznego
 • wycieczka zawodoznawcza do firmy LIGUM
 • akcja krwiodawstwa

Październik

 • Dzień KEN
 • Wycieczka dla najlepszych uczniów.
 • Próbny egzamin zawodowy
 • Konferencja poligrafów – Lwów
 • konsultacje dla rodziców
 • wyjazd Bułgaria-Rumunia - Comenius

Listopad

 • szkoleniowa RP
 • Posiedzenie zespołu ds. profilaktyki
 • Zebranie śródokresowe z rodzicami.  Zebranie  Samorządu  Uczniowskiego z udziałem dyrektora szkoły.
 • Święto Niepodległości i ślubowani e klas I
 • Matura próbna Operon

Grudzień

 • Spotkanie opłatkowe
 • Konkurs o patronie - prof. Zenonie Klemensiewiczu
 • Jubileusz 1205-lecia szkoły
 • konkurs o historii szkoły

Styczeń

 • Konferencja   klasyfikacyjna   RP.    Spotkanie Zespołu    wychowawców   klasowych    i przedmiotowych.
 • Wywiadówki dla rodziców.
 • Studniówka
 • konkurs szkolny Mini-książka

 

II półrocze

Luty

 • konferencja podsumowująca I półrocze
 • Dzień Angielski
 • Międzynarodowa konferencja poligraficzna w Moskwie
 • Ocena stanu czytelnictwa i udziału młodzieży w zajęciach  pozalekcyjnych
 • Międzynarodowy Kon kurs Mini-książka – Moskwa
 • Ferie zimowe

Marzec

 • Rozstrzygnięcie konkursu Pawiego Pióra
 • Uroczystość i wręczenie nagród w konkursie "Pawiego Pióra"
 • Próbny egzamin zawodowy
 • rada szkoleniowa
 • wyjazd Portugalia – Comenius
 • Festiwal Zawodów

Kwiecień

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych
 • spotkanie w ramach  Zespołu Wychowawców Klasowych
 • wycieczka zawodoznawcza kl. III  do papierni Arctic Paper S.A. w Kostrzynie
 • wywiadówki  dla rodziców
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Otwarty
 • rozstrzygnięcie konkursu graficznego
 • akcja krwiodawstwa
 • konkurs SUDOKU

Maj

 • Święto 1 i 3 maja
 • Egzaminy maturalne
 • spotkanie  zespołów przedmiotowych
 • wyjazd  Comenius – Grecja, Turcja
 • Turniej Poligrafika
 • współpraca polsko-niemiecka – wymiana z Berlinem i spotkanie w Krakowie
 • Dzień Niemiecki

Czerwiec

 • Konferencja klasyfikacyjna
 • Egzaminy  zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje    zawodowe w ZSZ, TPK
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Dzień Sportu

Lipiec

 • konferencja podsumowująca
 • rekrutacja

 

Poprawiony: środa, 11 września 2013 12:48
  

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

Linki

Prace Uczniów

kusak.plakat.jpg

 

dyplom

szkoła pozytywnego wyboru